Copyright 2020 - .

พิธีมอบรุูปที่ชนะการประกวดให้กับทางโรงเรียนสาธิตฯ

พิธีมอบรุูปที่ชนะการประกวดให้กับทางโรงเรียนสาธิตฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โดย  นายณัฏฐกร  ชัยพรหมนฤภัย

ได้รับรางวัล Popular Vote

จากโครงการประกวดภาพถ่าย "CoC Go Around"

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562

ณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต