Copyright 2020 - .

นักเรียนได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวน

นักเรียนชั้นม.5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ได้รับเหรียญทองแดง

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16
The 16th Thailand Biology Olympic

ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562
ณ ธรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์