Copyright 2020 - .

พิธีมอบประกาศนียบัตร O-net 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่ทำคะแนน O-net
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม