Copyright 2020 - .

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ภาษาไทยเพชรยอดมงกุุฎ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชนะเลิศเหรียญทอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขัน “ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

.

S  36995076 0