Copyright 2021 - .

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา

โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ

ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

 

วัน พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

ถ่ายภาพโดย อาจารย์สุพรรณ  ศรีทองเกิด