Copyright 2021 - .

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้น
และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่
และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
ให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

Credit : อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด