Copyright 2021 - .

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

วัน พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม