Copyright 2021 - .

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับมัธยมศึกษาที่ 4 และ 5

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปถ่าย  :  อาจารย์นะวัตพล สายทอง