Copyright 2021 - .

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 2 คน คือ


นายณเดชน์ ดลกิจและนางสาวปภาดา เลาหชีวิน

เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล