Copyright 2020 - .

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ส่งเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนย่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ส่งเจ้าหน้าที่
มาให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนย่า


ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

เครดิต ผู้ถ่ายรูป อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด