Copyright 2020 - .

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประจำปีการศึกษา 2562 (กีฬาสีภายใน) ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยมีดร. อัมรินทร์ อินทร์อยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นประจำทุกปี

เพื่อการสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ความพยายามความตั้งใจ สร้างมิตรภาพ ความรัก

ความสามัคคีอีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานในการทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนด้วย

 

 

Credit ผู้ถ่ายรูป Public Relations NPRU, ฝ่ายโสตฯ รร.สาธิตฯ มรน.