Copyright 2020 - .

กิจกรรมเข้าร่วมรับฟังธรรมะ จากพระธรรมทูต

กิจกรรมเข้าร่วมรับฟังธรรมะ จากพระธรรมทูต


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิต มรน.
ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมรับฟังธรรมะ จากพระธรรมทูต ที่ได้มาให้ความรู้
และข้อควรปฏิบัติพุทธศาสนิกชนที่ดี
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติธรรม ฝึกจิตใจ
และนำธรรมะที่ได้รับฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

Credit ผู้ถ่ายรูป ฝ่ายโสตฯ สาธิต มรน.