Copyright 2020 - .

ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ระดับชั้น ม.1-ม.4

ระหว่างวันที่

23 เมษายน - 26 เมษายน 2562
29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม