Copyright 2020 - .

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.1-ม.4

ระหว่างวันที่

23 เมษายน - 26 เมษายน 2562

 

29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม