Copyright 2020 - .

โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่

โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในความดี มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยซึ่งมีความเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมจิตอาสาตลอด โดยจัด

ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2562