Copyright 2019 - .

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม