Copyright 2019 - .

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30

ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง ได้แก่


- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Credit ผู้ถ่ายรูป ฝ่ายโสตฯ สาธิต มรน.