Copyright 2019 - .

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง

จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง ได้แก่


- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


การแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่อว่า “เพชรพระศรีเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย
5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์
6. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่พึ่งพายาเสพติด
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน


การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 นี้ มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส เปตอง หมากกระดาน ฟุตซอล และกรีฑา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั้ง 14 แห่ง