Copyright 2020 - .
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 56
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 43
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Written by Super User 121
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 352
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 317
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 250
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 234
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 380
พี่น้องชาวสาธิตทุกคนร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 และม.6 เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา Written by Super User 466
โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต" Written by Super User 493