Copyright 2021 - .

ประกาศการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่และปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564

เปลี่ยนมาจัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Zoom ได้ที่นี่

.

21052021