Copyright 2021 - .

ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ(แยกตามรายวิชา)

Onet25631

Onet25632

Onet25633