Copyright 2021 - .

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนของนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564

NewsAdmission22022021