Copyright 2021 - .

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เปิดการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเรียนและปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12022021V1