Copyright 2021 - .

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกัน จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สาธารณสุขเทศบาลนครนครปฐมได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน

สำนักงาน และบริเวณรอบโรงเรียนสาธิตฯ

ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค

 

424128