Copyright 2020 - .

QR Code สำหรับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4

ประกาศ


ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

สามารถแอดไลน์ผ่าน QR Code เข้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน

และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้

เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

qr code เครอขาย ผปค-1

 

qr code เครอขาย ผปค-2

qr code เครอขาย ผปค03

qr code เครอขาย ผปค04

qr code เครอขาย ผปค05

qr code เครอขาย ผปค06