Copyright 2020 - .

ขั้นตอนการส่งเอกสารสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวรอบ 1

         เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

                  การส่งเอกสารสำหรับนักเรียนที่รายงานตัว รอบ 1

                 ให้ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา

ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตฯ (ในเวลาราชการ)

ถ้าไม่นำมาให้โรงเรียน ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

 

        ในกรณีที่ไม่สามารถนำใบ ปพ.1 มาส่งได้นั้นท่านต้องเขียนบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล ภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตฯ เท่านั้น