Copyright 2020 - .

แนวทางสำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงพยาบาลนครปฐม

แนวทางสำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา

ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงพยาบาลนครปฐม

1. ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มี

   การระบาด พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (self quarantine at home)

2. สถานศึกษาควรจัดให้มีมาตรการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา บุคลากร

   ทุกวันโดยวัดไข้และสังเกตอาการ ไอ มีน้ำมูก เพื่อแยกตัวไปยังสถานที่

   เตรียมไว้ได้ทันที

3. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ให้สังเกต

   อาการป่วยของตนเอง งดออกไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมาก งดใช้

   สิ่งของร่วมกับผู้อื่น วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้รถขนส่งสาธารณะ หากมีอาการ

   ป่วยมากขึ้นให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติ

   การเดินทาง หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

4. สถานศึกษา ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัยเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่

   สาธารณสุขในพื้นที่

5. สถานศึกษาต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล

   อย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร