Copyright 2020 - .

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

 

 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 2 

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562  ถึงวันที่  19 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม