Black Ribbon
Copyright 2017 - .

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้