Copyright 2021 - .
Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องเลื่อนและงดการจัดงานและกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันเนื่องมาจากการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Written by Super User 2
ประกาศให้นักเรียนและบุคลากรที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเรียนและปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Written by Super User 60
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนของนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 443
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Written by Super User 249
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เปิดการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเรียนและปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Written by Super User 152
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกัน จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Written by Super User 106
ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) Written by Super User 283
การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน สำนักงาน และบริเวณรอบโรงเรียนสาธิตฯ Written by Super User 129
ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) Written by Super User 138
ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร(ฉบับที่ 5 ) Written by Super User 126