Copyright 2021 - .

คติพจน์/เป้าหมาย/คุณลักษณะอันพึงประสงค์


คติพจน์
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม

เป้าหมาย
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา กล้าแกร่งวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพศึกษาต่อ ชื่นชมความเป็นไทย สนใจโลกสากล ดำรงตนอย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่นับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พีงประสงค์
2. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เสียสละเพื่อส่วนรวม ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน รวมทั้งช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. เคารพเชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ กตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ
4. ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ คือมีวินัย ขยัน ซื้อสัตย์ ประหยัด อดทน
5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น
6. ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ไตร่ตรองสิ่งที่รับรู้ด้วยเหตุผลไม่งมงายนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
7. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
8. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม