Copyright 2022 - .

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา
ปัญญาดี เป็นคนดี มีความสุขในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล

พันธกิจ
1. เร่งรัดและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ และทักษะในการดำเนินชีวิต
3. จัดกระบวนการเรียนรู้และองค์ประกอบสนับสนุนในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ การสร้างปัญญาเพื่อประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
5. จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
6. จัดสาระและสร้างเสริมประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย