Copyright 2022 - .

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง คือ องค์พระปฐมเจดีย์และธรรมจักรโดยเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ครอบอยู่บนธรรมจักร องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกในสุวรรณภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เข้าใจว่าคงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 3ในสมัยพระโสณเถระและพระอุตรเถระได้นำพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิ มีอายุนานนับพันปีองค์เดิมสร้างแบบเจดีย์สาญจีในประเทศอินเดียคือองค์ระฆังเป็นแบบโอคว่ำ ยอดเจดีย์มีลักษณะเหมือนฉัตรส่วนเจดีย์องค์ใหม่ที่เป็นในปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ เครื่องหมายของโรงเรียนได้นำลักษณะระฆังแบบดั้งเดิมคือแบบโอคว่ำมาผสมกับยอดองค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบัน โดยตัดราชละเอียดของปล้องไฉนและปลียอดออกเพื่อให้เห็นเรียบง่าย

ธรรมจักรเป็นโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่พบในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-16 จำหลักด้วยศิลาธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เรียกว่าธรรมจักรกัปวันสูตร แปลง่ายๆว่า พระสูตรว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าที่ทรงหมุนล้อแห่งธรรมหรือธรรมจักร

ฉะนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงนำสัญลักษณ์ทั้ง 2 นี้มารวมกัน โดยมีความหมายว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมั่นคงถาวร เป็นที่บูชายึดมั่นไม่เสื่อมคลาย เปรียบประดุจองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีอาจุยืนนานนับพันปี และจะก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารชนอย่างไม่หยุดยั้ง ดุจธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการหมุนไม่หยุดยั้งเช่นกัน