Copyright 2022 - .

นโยบายการบริหาร

 

จัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ถูกต้องมีเหตุผลมีวิสัยทัศน์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในสาระการเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต

  • ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาตรงตามความถนัดความสามารถและความสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอันจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การสร้างและการใช้เทคโนโลยีและการใช้ภาษาต่างประเทศ
  • ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์
  • ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย เคารพต่อกฎหมายมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย
  • เสริมสร้างให้นักเรียนเห็นคุณค่าและธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรมไทยตลอดจนสมบัติของชาติ
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน
  • ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน