Copyright 2021 - .

ประวัติของโรงเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย นายนิทัศน์ เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัดครู หรือสภาสถาบันราชภัฏในปัจจุบัน เพื่อให้วิทยาลัยครูผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโรงเรียนสาธิตจึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 70 คนตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 โดยมี นางปราณี วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้ขยายชั้นเรียนเป็นลำดับมาปีละ 2 ห้องเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          

ปีการศึกษา 2532 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเปิดรับเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ห้องเรียน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2543 อาจารย์ โยธิน ศรีโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2544 อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 เปิดสอน 18 ห้องเรียน อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ประจำจากภาควิชาต่างๆของสถาบันราชภัฏนครปฐมและอาจารย์ชาวต่างประเทศการดำเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งในด้านบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี