Copyright 2022 - .

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

 

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกท่าน  โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางการศึกษา กิจกรรม โครงการและงานต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นโรงเรียนทางเลือก โดยมีปรัชญา คือ “ปัญญาดี เป็นคนดี มีความสุขในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนสาธิตฯ  ได้กำหนดอัตลักษณ์ คือ “ปัญญาดี และมีสภาวะการเป็นผู้นำ” และเอกลักษณ์ คือ “โรงเรียนปั้นฝัน” โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการประเมินในภาพรวมสามารถรักษาสภาพระดับดีมากไว้ได้ และโรงเรียนสาธิตฯ ได้ผลิตนักเรียนไปแล้วจำนวน  ๒๑  รุ่น นักเรียนประสบความสำเร็จตามปรัชญาของโรงเรียนทุกคน

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน และหวังว่าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน