Copyright 2022 - .

ติดต่อโรงเรียน

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่ : 85 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034109300 ต่อเบอร์ภายใน

โทรสาร : 034109328

 

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม
หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน
 สำนักวิทยบริการ ชั้น1 DS102  3605
 ห้องพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น2 DS201  3606
 ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น3 DS301  3607
 ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น4 DS401  3608
 ห้องสืบค้น ชั้น4 DS403  3609
 ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้น5 DS501  3610
 ห้องแม่บ้าน ชั้น6
 3611

 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

 ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น1  3625
 ห้องฝ่ายปกครอง ชั้น1   3626
 ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น2
 3627
 ห้องรองผู้อำนวยการและเลขานุการ ชั้น2  3628
 ห้องผู้อำนวยการ ชั้น2  3629
 ห้องพิมพ์เอกสาร ชั้น2   3630
 ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น2   3631
 ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ชั้น2   3632
 ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น2   3633
 ห้องฝ่ายแนะแนว ชั้น3
 3634
 ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น4
 3635
 ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น5
 3636