Copyright 2022 - .

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์พรทิพา เกษมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์วิมลทิพย์ นิ่มนวล

   

อาจารย์อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ์

อาจารย์ดวงธิดา ธารพันธ์

   

Mr.Rolando Emilo C.Socorro

Ms.Annielyne Love S. Gallo