Copyright 2021 - .

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์โชคชัย  ห่วงถนอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์ศิริเพ็ญ  ชัยสนิท

อาจารย์นันทวรรณ  พงศ์สุพัฒน์

อาจารย์สุทธินันท์  ศรีสมศักดิ์