Copyright 2018 - .

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      

       อาจารย์น้อยหน่า  ศรีทัศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 Noonepic

อาจารย์ภูริลาภ  ศรีปฐมณรงค์

อาจารย์ชริดา  ศรีโสม

อาจารย์วราวุธ สอาดสิน

Noonepic
อาจารย์สาวิตรี  ใจแจ้ง

Noonepic
อาจารย์ณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธ์