คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประธานกรรมการ
2. ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์  ฝักเจริญผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายปิยวัฒน์  โตโพธิ์ไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชติ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม
กรรมการ
9. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
12. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กรรมการและเลขานุการ
13. อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี ผู้ช่วยเลขานุการ
14. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  ชิดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
15. อาจารย์สุพรรณ  ศรีทองเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ
16. อาจารย์พรทิพา  เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
17. อาจารย์ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวทิพย์  คีรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:30 น.

 

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Visitors


Yesterday: 49
This Week: 235
Last Week: 318
This Month: 1080
Last Month: 1686
Total: 41375
Real-time visitors monitor and live stats