Copyright 2019 - .

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

นางสาวศรินยา  สุขสมัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง