Copyright 2019 - .

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน (ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวม 3 ปีสูงสุด ระดับชั้น ม.3 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งได้เข้ารับมอบโล่รางวัลจากประธานในพิธี เมื่อเวลา 08.30-10.15 น. ณ ห้อง Infinity และได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น" เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Sigma โรงแรมพูลแมน