Copyright 2020 - .

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256 เพื่อให้นักเรียนใหม่

ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานให้โอวาทแก่นักเรียน

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 

 

เครดิต ผู้ถ่ายรูป ฝ่ายโสตฯ รร.สาธิตฯ