Copyright 2019 - .

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา 2561

 

วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม