Copyright 2020 - .

โครงการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรับมอบตัวนักเรียนใหม่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562