Copyright 2020 - .

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม