Copyright 2019 - .

ประเพณีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่จะเรียนจบในระดับชั้น ม.6 และ ม.3

ประเพณีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ หรือรุ่นน้อง
ที่จะเรียนจบในระดับชั้น ม.6 และ ม.3

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


วันที่ 28 มกราคม 2562