Copyright 2019 - .

สัมมนา เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรูปแบบการปลูกฝังเยาวชน ตามแนวคิด STAR STEMS

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดสัมมนา
เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรูปแบบการปลูกฝังเยาวชน
ตามแนวคิด STAR STEMS

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โ
รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผล การดำเนินงาน สภาพปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการขยายผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบการปลูกฝัง เยาวชนตามแนวคิด STAR STEMS

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 6
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาบัยราชภัฏนครปฐม

เครดิตรูปภาพ : ฝ่ายโสตฯ สาธิต มรน.