Copyright 2019 - .

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

 

ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาคณิตศาสตร์

   - ตัวจริง

     1. นายกิตติพศ เจนสวัสดิ์พงศ์

     2. เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช

   - ตัวสำรอง

     1. นายอดิศา  ศรีวราสาสน์

 

สาขาเคมี

   - ตัวจริง   

     1. นายกวิณพงศ์  กมลสุขยืนยง

     2. นางสาวสโรชา  ณัฐวุฒิ

     3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีอนันต์

     4. นางสาวสุพิชฌาย์  นิลรัตน์

   - ตัวสำรอง

     1. นายเอกวุฒิ โตชูวงศ์

     2. นายวุฒิพร  คุรุรัตน์เภสัช

 

สาขาชีววิทยา

   - ตัวจริง   

     1. นางสาวณัฐพร  ฉงวน

     2. นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวน

     3. นางสาวกัลย์ชุดา  สายน้อย

   - ตัวสำรอง

     1.เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์

 

 

สาขาฟิสิกส์

 

   - ตัวจริง  

     1. นายวชิรวิทย์  นกเอี้ยงทอง

     2. เด็กชายศุภวิชญ์  เจนสวัสดิ์พงศ์

 

 

สาขาคอมพิวเตอร์

 

   - ตัวจริง   

     1. นายณัฐชนน  มนัสไพบูลย์

     2. นายภูมิภัทร  วิชิตพันธุ์

     3. นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์

     4. เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ